Leirleder

Leirleder-instruks: For deg som er eller ønsker å bli leder på leir på Fjell-ly Leirsted

Foto: Adobe Stock

Er du ny leder, eller dreven i gamet? Her er litt informasjon som du bør lese gjennom før du kommer på leir! Her finner du mye nødvendig og nyttig informasjon om det å være leder på leir på Fjell-ly.

«For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» 2 Kor 5:19-21


Innhold

Leir – formål og tiltak
Å være leder
– Hva sier Bibelen?
– Viktige prinsipper for en leirleder
– Før leiren
Slik har vi det på Fjell-ly
Hva kan / skal jeg gjøre?
Politiattest
Kontaktinformasjon

Leir – formål og tiltak
Det er mye fint å si om leir, og det er mange viktige sider vi kan trekke fram: alle aktivitetene, kiosken, det sosiale m.m. – men det er noe som er overordnet alt dette. I lovene til ImF Midthordland (som eier og driver Fjell-Ly) står det bl.a. at formålet med indremisjonsarbeidet er å fremme Guds rike. Og for å nå dette formålet vil en forkynne Guds ord gjennom de tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlige. Fjell-Ly og leirarbeidet er ment til å være et slikt redskap, først og fremst i Guds hender, og en kanal der Guds ord kan forkynnes gjennom tale, samtale, sang og omsorg. Slik kan barn og unge få et møte med Gud gjennom hans ord, møte Jesus Kristus til frelse og nytt liv, og få hjelp til å leve et liv sammen med Jesus. Som ledere på leir er det nettopp dette vi først og fremst skal være med å støtte oppunder hver på vår måte, og det er dette mål vi skal ha for øye.
«Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.» Mark. 16:15-16


Å være leder
Som leder på leir er du med på et utrolig viktig arbeid, og da er det viktig å ha litt kjennskap til hva det vil si å være en kristen leder og hva det vil si å være leder på leir.

– Hva sier Bibelen?
Timoteus var en forholdsvis ung mann som var en del sammen med apostelen Paulus og fikk et lederansvar for mange av de nye kristne. I sitt første brev til Timoteus skriver Paulus en del til ham om hva som er viktig for Timoteus i hans lederrolle, bl.a. det følgende: 1 Tim 4:12-16
«La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Ta deg særlig av skriftlesningen, formaningen og undervisningen, helt til jeg kommer. Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord da eldsterådet la sine hender på deg. Legg vekt på dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det! For gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.»

Av dette kan vi trekke frem noen viktige punkter:

«Gi akt på deg selv og på læren», sier Paulus. Det betyr: Det viktigste for en leder er å ha hovedfokus på sitt eget Gudsliv – hvordan har jeg det med Gud? Det handler om at du får tro at Jesus døde for dine synder, og at Gud tilgir deg for Jesu skyld, og at frelsen ikke hviler på det du gjør (heller ikke som leder på leir), men på det som Jesus har gjort og den han er. Samtidig betyr det også å ha fokus på at du lever et liv som stemmer overens med det du tror på, og bekjenner det for Gud, dersom det er noe som ikke er som det skal. Læren er det samme som Bibelen, Guds ord, og det er viktig å bli kjent med det som står i Bibelen, slik at du tror og lever etter det.

«Vær et forbilde», sier han også. Som leder er du et forbilde for leirdeltakerne, både når du er på leir og når du er kommet hjem. F.eks. når du treffer dem på butikken eller på facebook. For noen av leirdeltakerne kan du være den eneste de forbinder med kristendommen – du er «deres Jesus». Da er det viktig å tenke over hva du både sier og gjør, slik at du kan få være med å vise noe av hvem Jesus er for leirdeltakerne. Vi skal få elske andre, slik som Jesus elsket oss først.

Paulus skriver også noe om nådegaven som Timoteus har fått. En nådegave er en spesiell utrustning og hjelp som Gud gir til den som tror, slik at han kan tjene Gud på en bedre måte, med den kraft som Gud gir. Noen får en gave til å tale, noen til å hjelpe, andre til vise omsorg osv. (Se bl.a. 1 Kor. 12 og 14). Gud gir altså det vi trenger for å tjene ham, til å være leder på leir – vi skal slippe å stresse på i egen kraft.

– Viktige prinsipper for en leirleder:

Vi ønsker at det skal vere godt og trygt å være deltaker på leir, og barna skal få møte hjelpeledere og ledere som bryr seg om dem, og som de kan få tillit til. Det er veldig viktig at en som leirleder er innstilt på å være der for deltakerne underveis i leiren. Man må ikke misbruke den tilliten en får fra deltakerne, eller den makten en har som leder. Noen prinsipper er viktig å ha, og å rette seg etter:

– Vi innrømmer feil og ber om tilgivelse!

– Vi behandler deltakerne med respekt og tillit til enhver tid (ikke ler av dem, gjør de ukomfortable, latterliggjør dem etc.)

– Vi unngår å favorisere enkelte deltakere, og lærer navnene på flest mulig deltakere (spesielt de en er rom-leder for)

– Vi prøver å få oversikt på «om noen faller utenfor»! Prøv da å få dem med på leik/aktiviteter!

– Vi slår ned på brudd på leirreglementet (disiplinære saker skal leirsjefen ordne opp i)

– Vi kler oss sømmelig, og er oppmerksom på det at å være intim med deltakerne (t.d. klemming, stryking på kinnet, ol) skal en være svært forsiktig med. En vet aldri hva en deltaker har opplevd tidligere.

– Vi flørter ikke med deltakerne – Husk: DU er leder!

– Ikke løp inn på rommene til deltakerne uten å banke på først. Jenteledere går på jenterommene, og gutteledere går på gutterommene.

– Det er viktig å få nok søvn, og møte presis til de ulike samlingene

– Røyking må eventuelt skje langt utenfor leirområdet i samråd med leirsjefen.

– Vi forholder oss til leirreglementet på lik linje som deltakerne.

– ImF Midthordland har egne retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og håndtering av seksuelle krenkelser. Kretsleder Otto Dyrkolbotn skal alltid varsles om slike ting dukker opp på leir – Tlf.: +47 474 76 030 – e-post: o.dyrkolbotn@imf.no

– Før leiren:

Det meste av «leirlederjobben» skjer mens du er på leiren, men det må også gjøres noe i forkant:

– Vi oppmuntrer leirsjefene til å ha en ledersamling i god tid før leiren starter, gjerne et par uker. Da er det fint om de som har mulighet kan komme på den. På denne samlingen kan en prate om leiren, tema, aktiviteter, bli litt kjent med de andre lederne osv.

– Hvis ikke en kan få til ledersamlingen, tar leirsjef kontakt på telefon eller e-post for å høre hva du kan tenke deg å bidra med. Han eller hun lager en ansvarsfordeling som skal sendes til alle lederne seneste én uke før leirstart. Det er mulig å bytte oppgaver underveis på leiren.

– Det er viktig at du som leder setter deg inn i dine arbeidsoppgaver, og at du møter forberedt til leiren. Alt kan ikke forberedes på forhånd, men en kan i hvert fall tenke igjennom en del ting! Eks: Hvis en har ansvar for leirkvelden – tenk ut noen innslag, og ta gjerne kontakt med de andre som er satt opp på denne aktiviteten.

– Vi har full forståelse for at mange er trøtte etter en lang uke på skole eller jobb


Slik har vi det …

– Bjelleklang: Når bjella ringer skal alle gå på samling (både deltakere og ledere)!

– Ro: Det skal vere stille mellom rosignal om kvelden og vekkesignal om morgenen. Ingen skal ut av rommet før vekkesignalet er gått .

– Sko: Sko-hyllen ved resepsjonen kan brukes. Sko kan også oppbevares på rommet. Vi bruker innesko på Fjell-ly!

– Peisestuen og møtesalen er der vi har de fleste samlingene (bibeltimer, kveldssamlinger osv.) Hvor vi er, avhenger av antall deltakere som er på leir

– Spill: Vi har mange ulike spill på Fjell-ly. Disse kan deltakerne bruke, men en leder må finne dem frem.

– Kiosken er ikke åpen for leirdeltakerne utenom tidspunktet som står i programmet. Hvis du som leder ønsker å kjøpe noe fra kiosken, kan dette gjøres etter ønske. Leirsjefen har nøkkel – Husk å betale for deg! Du kan betale med Vipps: 15298 – Kiosk

– I Matsalen har vi felles start og slutt på måltidene, og vi synger både før og etter maten. Dagens vert leder og organiserer hvilke bord som forsyner seg og går fra bordet først osv. Når måltidet er over bærer deltakerne selv tingene sine bort til oppvaskbenken, etter tur.

– Gymsalen/bislaget i kjelleren: Her kan deltakerne spille innebandy, fotball, basketball, volleyball, osv. Her skal det alltid være en leder tilsteder. Det er viktig at en ordensvakt har litt oversikt over at ting går greit for seg. I bislaget er det fotballspill og biljardbord. På dei minste barneleirene er bislaget stengt.

– Leirområdet går fra innkjørselen til Fjell-Ly – rundt fotballbanen – og opp til parkeringsplassen oppe ved personalboligen. Det er ikke lov til å gå utenfor dette området uten å konferere med leirsjefen først.


Hva kan/skal jeg gjøre?

Her er en liten oversikt over dei ulike oppgavene du som leirleder på Fjell-Ly kan få tildelt. Om du har fått tildelt en oppgave som du ikke kan tenke deg å ha, er det bare til å ta kontakt med leirsjefen, så ordner det seg.

– Innkvarteringen skjer når deltakerne kommer på leiren. Du sitter i resepsjonen og registrerer hvem som er komt (krysser av på lister som en får fra leirsjefen), og fordeler dei rundt på de ulike rommene

– Dagens vert leder alle måltidene denne dagen (ønsker velkommen, setter i gang å synge før/etter maten, sier hvilket bord som skal forsyne seg først, åpner luka til kjøkkenet når deltakerne skal rydde etter seg, gi evt. beskjeder). Dagens vert har et lite ord (et bibelvers, dikt, sang e.l.) på ledersamlingen etter frokost

– Lede bibeltimen og finne frem sanger (som regel er det noen utvalgte sanger en synger gjennom leiren. Du kan velge mellom disse, men er også fri til å finne nye.

– Ordensvakt har ansvar for at det blir ringt inn til de ulike samlingene når det er klart. Går ”motsatt” vei av det deltakerne gjør – de går til samling, ordensvakten går til rommene for å sjekke at alle deltakerne kommer seg på samling. Teller opp, og har kontroll på at alle er på samlingene til enhver tid. Har i tillegg ansvar for at det ser rent og ryddig ut i gangene og fellesrommene, og at det ikke er for mye herjing i byggene (spesielt i internat-gangene og i gymsalen). Det er lurt å ha en ordensvakt eller annen leder i gymsalen til enhver tid. Første ordensvakt har ansvar for å vekke alle sammen, og han/hun har også ansvar for å heise flagget.

– Stå i kiosken: Du selger kioskvarer til deltakerne i kioskens åpningstid. Prislister finnes i kiosken. Pengeskrin fås fra leirsjefen. Maxpris mini- og maxileir: 50 kr. Maxpris tweensleir: 70 kr.

– Sporløp/aktivitet: På kretskontoret ligger det en del sporløp som har vært brukt tidligere, og der kan en få gode tips til hvordan dette kan foregå. Du har ansvar for organisering av aktiviteten og videre delegering av oppgaver til de andre lederne. Vær kreativ! Her har du frie tøyler! Vinneren premieres med diplom og premie under siste samling.

– Lede kveldssamling: Du har ansvar for å lede samlingen på en grei måte og velger ut sanger som skal synges på samlingen (som regel er det noen sanger en synger gjennom heile leiren, så du kan velge mellom disse, eller finne noen nye). Du har også ansvar for å ha et lite ord for kvelden (et bibel-vers, dikt, sang, ol.) på ledersamlinga som er rett etter kveldsmat.

– God natt-samling / bønne-vandring: På leirene for de yngste har vi som regel en godnattsamling. Her blir det f. eks. lest en fortelling, sunget en sang og bedt en bønn. Spør gjerne deltakerne om bønne-/takke-emner.

– Nattevakt: Det er alltid en gutt/mann som har ansvar for gutte-gangen, og ei jente/dame som har ansvar for jente-gangen. Noen ganger har vi eksterne nattevakter.

Som nattevakt har du ansvar for:

– at deltakerne holder seg på rommene og ikke bråker slik at andre ikke får sove

– at alle dørene er låste, og at lysene er slukket i bygningen når en legger seg

– å gå brann runden (leirsjefen har mer informasjon om dette)

Når deltakerne har roet seg kan nattevakta legge seg. Om en våkner og hører at det er bråk, må en stå opp og ta hånd om dette. Nattevakten blir avløst av 1. ordensvakt klokka 05:30, så dersom deltakerne bråker etter dette tidspunktet, er det ordensvakta som står opp og tar hånd om det.

– Leirfesten (for barneleirene): Her kan deltakerne og lederne komme med sketsjer, leker,konkurranser, historier osv. Din oppgave er å drive ”sensur” på det som deltakerne kommer medog å lede kvelden på en grei måte. Lag gjerne nye vrier, og sett ditt preg på samlingen. Pass barepå at ingen deltakere blir “dummet ut” eller opplever noe som er ubehagelig.

– Cafè (Ten-leir): Vi lager kafèmat (vafler, is ++ gratis) og har salg av kioskvarer. Her er det også rom for quiz, bord-konkurranser, underholdning osv. Vær kreativ og samarbeid med de andre lederne og kjøkkenet.

– Teknisk ansvarlig: Prosjektor og lydanlegg er mye brukt under samlinger der vi synger (f.eks.kveldssamling, bibeltime). Du har ansvar for å ”styre” dette. I tillegg har du ansvar for å ta bilderunder leiren, hvis ikke egen fotograf er valgt ut.

– Snusen er en viktig del av barneleirene! Når deltakerne er opptatt med andre aktiviteter,inspiserer snusen rommene, og noterer seg hvordan det ser ut. Legg gjerne igjen lapp pårommet om hvordan du synes det ser ut. Snusen samarbeider også med nattevakten, for å få enoversikt over hvem som er rolige om nettene. Det gutte- og jenterommet som har vært mestryddig og roligst under hele leiren, vinner premie med diplom, som blir delt ut på siste samling.Viktig – viktig! Snusen er topp hemmelig, og må ikke røpes til deltakerne før siste samling!

– Romleder: Hver leder får ansvar for ett, eller flere rom. Disse deltakerne skal du ha et ekstra øyemed. Se om noen går aleine, eller blir ertet. Du er også gruppelederen deres undergruppeopplegget etter bibeltimene, og skal innom rommet for å si god natt. (Jente/damelederefår jenterom, og gutte/manneledere får gutterom).

– Ledersamlingene er etter frokost, og etter kveldsmat i matsalen. I tillegg prøver en å få til ei bønnesamling (gjerne med noe å bite i) etter at vi har fått deltakerne til ro. På leder-samlingene møter alle lederne, bortsett fra de som har ordensvakt. Vi går igjennom programpostene som ligger foran oss, hvem som har ansvar for hva, prater om hvordan det går på leiren, og deler et Ord og ber sammen. Her er det åpent for å stille spørsmål dersom en lurer på noe!

– Be for leiren! – dette er nok den aller viktigste oppgaven vi har både i forkant, underveis, og ietterkant av leiren! Be for deltakerne og familiene deres, lederne, talaren, leirsjefen, personaletpå Fjell-Ly og ansatte i Midthordland Indremisjon. Be om at leiren må bli slik som Jesus vil – ogikke minst om at alle må få bli kjent med Jesus som sin frelser!


Politiattest

Det å være leder på leir innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige, og kommer innenfor politiregisterforskriften § 34-1, jfr. politiregisterloven § 39 første ledd. Vi vil derfor kunne kreve at du kan levere en Barneomsorgsattest ifra Politiet til oss, for å være leder på våre leirer.

Hvis du må levere politiattest, tar vi kontakt med deg! Har du tidligere levert politiattest til ImF Midthordland, trenger du heller ikke å foreta deg noe! Vi kan nemlig ikke kreve noen ny attest av deg, med mindre vi har mottatt informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet i politiattesten.

Å søke om politiattest gjøres digitalt på politiet.no – Du finner link til «Politiattest» i menyen! For å kunne søke om politiattest, trenger du en bekreftelse ifra oss på formålet med politiattesten! Vi trenger da ditt fulle navn med fødsels- og personnummer.

NB! Av personvernhensyn bør denne informasjonen ikke sendes over vanlig e-post eller sms, men via en sikker digital postkasse! Vi foretrekker derfor at du benytter din digitale postkasse – digipost.no – for utveksling av slik informasjon vedr. politiattesten til oss! Politiet vil også kreve at du har en digital postkasse for utsendelse av politiattest, så hvis du ikke allerede har dette, må du opprette det for å motta attesten.

Vi benytter Posten Norge sin digitale postkasse: digipost.no! Alle henvendelser vedr. politiattest skjer derfor til Kretsleder i ImF Midthordland – Otto Mathias Bart-Dyrkolbotn, via din digitale postkasse/digipost.no!


Kontaktinformasjon:

Du er hjertelig velkommen som leder på leir på Fjell-ly! Så håper vi at du med denne informasjonen kanskje er litt mer klar for å være leirleder på Fjell-Ly! Dersom du har spørsmål er det bare til å ta kontakt enten med leirsjefen, eller kretskontoret!

ImF Midthordland – Fjell-ly leirsted Tlf.: 56 31 04 40 e-post: leir@fjell-ly.no

Glem ikke at leirleder-oppgaven er en viktig oppgave i Guds rikes arbeid!